Den 31. oktober er det 500 år siden, reformationen begyndte med Luthers 95 teser. Her er en oversigt over reformationens historiske forløb

1440
Gutenberg opfinder bogtrykkerkunsten.

1483
Martin Luther fødes og døbes i Eisleben.

1501
Luther indskrives på universitetet i Erfurt.

1505
Luther begynder at læse jura. På vejen hjem til forældrene rammes Luther af voldsomt uvejr og lover at gå i kloster.

Luther bliver munk i augustinerklostret i Erfurt.

1507
Luther bliver ordineret til præstetjeneste i klosteret og begynder at læse teologi ved universitetet i Erfurt.

1509
Luther læser videre i Wittenberg.

1510
Luther sendes til Rom og får et negativt indtryk af den katolske kirkes afladshandel og magtmisbrug.

1512
Luther bliver professor i Wittenberg og forelæser over centrale bibelske skrifter.

1517
I forbindelse med arbejdet med Romerbrevet genopdager Luther evangeliet om frelsen i Kristus alene og ved troen alene.

Den 31. oktober slår Luther 95 teser op imod kirkens afladshandel og sender dem til diskussion blandt ledere i den katolske kirke.

1518
Philip Melanchthon kommer til Wittenberg og bliver tæt samarbejdspartner med Luther.

1520
Paven truer i en bandbulle Luther med at blive udstødt af kirken. Luther brænder offentligt pavens bandbulle og udgiver de reformatoriske hovedskrifter Om et kristenmenneskes frihed, Om de gode gerninger og Om kirkens babyloniske fangenskab.

1521
Luther smides ud af den katolske kirke.

Kejseren Karl 5. afholder rigsdag i Worms, hvor Luther forsvarer sig og nægter at trække sin kritik af den katolske kirke tilbage.

Kurfyrsten i Sachsen, Frederik den Vise, beskytter Luther ved at kidnappe ham og sende ham til borgen Wartburg, hvor han opholder sig i et år.

Luther oversætter Det Nye Testamente til tysk.

1522
Luther vender tilbage til Wittenberg, og reformationen ruller videre.

1524
Bondeoprøret. Luther støttede oprøret i starten, men vendte siden om og støttede adelen, som slog oprøret ned. Herfra fortsatte reformationens udbredelse primært med støtte fra de politiske ledere.

Gendøberbevægelser opstår, og Luther reagerer stærkt imod disse.

Det Nye Testamente oversættes til dansk af Hans Mikkelsen for den danske konge Chr. 2., der levede i eksil i Tyskland.

1525
Luther skriver Om den trælbundne vilje og gifter sig med den tidligere nonne Katharina von Bora.

1526
De evangeliske indfører en ny gudstjenesteordning, hvor prædiken og salmesang bliver centrale elementer.

Hertug Christian (senere konge i Danmark – Chr. 3.) indfører lutherske gudstjenester i Haderslev og etablerer lutherske præsteskoler i Haderslev og Viborg.

I Viborg holder munken Hans Tausen lutherske gudstjenester og står for præsteskolen.

1529
Luther skriver Den Lille Katekismus for at udbrede kendskabet til bibelsk kristendom og evangelisk-luthersk lære bredt i folket. Luthers Lille Katekismus er et af Folkekirkens bekendelsesskrifter.

Luther bryder med den schweiziske reformator Zwingli primært på spørgsmålet om forståelsen af nadveren.

1530
Luther skriver Den Store Katekismus.

Rigsdagen i Augsburg, hvor de evangeliske og den katolske kirke fremlægger sine synspunkter for hinanden for at søge forlig. Luther deltog ikke, men det gjorde Melanchthon, som fremlagde Den Augsburgske Bekendelse (Confessio Augustana) som en tydelig beskrivelse af, hvad evangelisk-luthersk kristendom er i modsætning til katolsk, sværmerisk og reformert kristendom.

Denne bekendelse er et af Folkekirkens bekendelsesskrifter.

1534
Luther færdiggør arbejdet med at oversætte Det Gamle Testamente, og hele Bibelen udgives på tysk.

1535
Luther skriver Galaterbrevskommentaren.

1536
Chr. 3. vinder borgerkrigen i Danmark, kaldet Grevens fejde, og gennemfører 30. oktober reformationen i Danmark ved at afsætte alle biskopper og indsætte nye.

1537
Johannes Bugenhagen kommer fra Wittenberg til Danmark for at hjælpe kongen med at indføre en luthersk kirkeordning.

Bugenhagen kroner Chr. 3. som luthersk konge af Danmark.

1546
Luther dør i Eisleben.

1550
Chr. 3.’s bibel udgives på dansk.

1555
Religionsfreden i Augsburg.

Annoncer